A HTBK Székesfehérvári Szervezete 2021. évi KÖZGYŰLÉSE

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

– Közhasznú szervezet –

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255 www.htbkszfvar.hu e-mail: htbkszfvar@htbkszfvar.hu,

Tisztelt Tagtársam!

Eredetileg azt szerettük volna, ha a Baráti Körünk 2020-as évéről és a 2021-es terveinkről szóló közgyűlésünket a Városháza Dísztermében tarthattuk volna meg, személyesen találkozva, de a már több mint egy éve tartó pandémiát követő személyes találkozóra még várnunk kell! Erre figyelmeztet a fájó veszteségünk is, hiszen több tagtársunk elhunytában is közrejátszott a vírus!
Gyászolunk, fájó szívvel emlékezünk Tóth Attila, Tóth Sándor, Vilisics Ferenc, Smohay Ferenc tagtársainkra! Isten adjon számunkra örök nyugodalmat!

Baráti Körünk elnöksége élve az alapszabályunk adta lehetőséggel, és a tavalyi távszavazással megtartott közgyűlésünk kedvező tapasztalatai alapján a rendhagyó évről, annak megfelelően számol el, és kéri a tagságunk támogatását abban, hogy a 2022 áprilisra tervezett közgyűlésig szóló programot is így fogadja el! A szavazás részletes szabályait a levél túloldalán olvashatja.

Az év során számos alkalommal szólítottam meg a tagságunkat, beszámolva a történtekről és a terveinkről. Az éves tervünket a több elmaradt, illetve csak szűkkörben megrendezett rendezvény ellenére sikeresnek tartjuk, hiszen a céljainkat elértük, több területen is új módszereket alkalmaztunk és a produktumunk minőségével sem vallottunk szégyent! Minden tagtársunk büszke lehet a közösségünkre!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy szíveskedjen áttanulmányozni az összeállított rövidített jelentéseket, amiket teljes terjedelemben a www.htbkszfvar.hu honlapunkon is megtekinthet. Kérem szíveskedjen gondolatait írásban megküldeni számunkra, amiket hozzászólásként csatolunk a közgyűlés jegyzőkönyvéhez. Kérem a szavazólapon jelölje a munkánk értékítéletét, amit a csatolt válasz borítékba téve kérjük a szervezetünk címére visszajuttatni 2021. április 30-ig.

Kérem ne feledkezzen meg a szervezethez tartozást kifejező tagdíj befizetéséről sem, amit kérem átutalással teljesítsen. Ha teheti segítse a munkánkat adója 1% -a felajánlásával is. Kérem mozgósítsa családtagjait is a részünkre történő adományozásra!

Adószámunk: 18484126-1-07. A bankszámla számunk: 11736116-20140452 Köszönöm!

Végezetül kérem Önt az eddigi fegyelmezett magatartásával segítse tovább a járvány mielőbbi leküzdését!

Hiszem, hogy a közeli hónapok nehézségeit követően ismét találkozhatunk és reményem szerint boldogan mesélhetjük el élményeinket és örülhetünk egymásnak!


Székesfehérvár, 2021. április 12-én.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                       Dr. Karsai Béla elnök


TUDNIVALÓK:

Az Elnökség áttekintette a lehetőségeket és úgy döntött, hogy a közgyűlésünk bölcsességével megalkotott Alapszabályunk 12.8. pontja, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20. §-a alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényre, illetve az ezek alapján hozott egyéb korlátozó rendelkezésekre – az Elnökség a szervezet 2020. évi beszámolóinak, valamint a 2021. évi terveinek szabályszerű elfogadása érdekében megállapította a veszélyhelyzet idejére a közgyűlés tartása nélküli határozathozatal részletszabályait.

Az Elnökség által megalkotott eljárásrend célja, hogy minden tagtársunk időben megkapja a szervezetünk 2020-21 évben végzett munkája beszámolóját és a 2021-22 évre tervezett feladataink terveit, ami alapján véleményt tud alkotni és azt szavazat formában el tudja juttatni a szervezet irodájába.

A fentiekre tekintettel Elnökség az alábbiakat rendelte el

I. Az Elnökség közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz levélben történő, nyílt szavazást rendel el az alábbi tárgykörökben:

(Az egyes menüpontokra kattintva olvashatóak az anyagok!)

  1. A Baráti Kör 2020. évi beszámolója a szervezet munkájáról.
  2. A Baráti Kör 2020. évi gazdasági beszámolója, vagyoni helyzete, éves közhasznúsági jelentése.
  3. A Baráti Kör 2021-22. évi cselekvési terve.
  4. A Baráti Kör 2021. évi költségvetési terve.

II. Szavazásra jogosult a Baráti Kör minden teljes jogú tagja. Nem jogosult a szavazásra a Baráti Kör tiszteletbeli és pártoló tagja. Az Elnökség a szavazásra tekintettel 2021. április 12-től a szavazásra megállapított határidő leteltéig szünetelteti a tagfelvételt.

III. A levélben történő szavazásra postai küldemény útján kell felhívni valamennyi szavazásra jogosult tagot 2021. április 12-ig.

IV. A tag szavazati jogát írásban levél útján, valamint elektronikus üzenet (e-mail) útján is gyakorolhatja.

V. Postai úton a tag kizárólag a szervezet hiteles pecsétjével ellátott szavazólapon szavazhat. A szavazat érvényességének feltétele továbbá a név és lakóhely feltüntetése. A szavazólapokat a szervezettnek címzett, „SZAVAZÁS” jeligével ellátott borítékokban kell eljuttatni a szervezet székhelyére, a 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. címre a szavazásra megállapított határidőig.

VI. E-mail útján történő szavazat érvényességének feltétele, hogy az tartalmazza a tag azonosíthatósága érdekében a nevét és lakóhelyének címét, valamint abból egyértelműen megállapítható a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése, a határozattervezetetek sorszáma, valamint az arra adott szavazat. A szavazatot e-mail útján a szervezet htbkszfvar@htbkszfvar.hu e-mail címére kell megküldeni a szavazásra megállapított határidőig.

VII. A szavazás (e-mail / postai küldemények beérkezésének) határideje: 2021. április 30. 16.00 óra.

A szavazatokat a szervezetünk tagjaiból korábban megválasztott jelölő bizottság tagjai bontják és összegzik. A szavazás eredményéről a honlapunkon tájékozódhat. 2021. április 13-tól a www.htbkszfvar.hu honlapunkon olvashatja az elnökségünk által elfogadott beszámolójelentéseket, teljes terjedelemben.

További anyagok:

Felügyelő bizottság beszámolója (IDE kattintva elérhető)

Elnöki levél (IDE kattintva elérhető)