Szűcs József tagtársunk búcsúztatása

2017-12-06

Szűcs József tagtársunk búcsúztatása

2017-in-memoriam-szucs-jozsef-s

Szűcs József szervezetünk alapító tagja, alapítástól 10 esztendőn át a Felügyelő Bizottság elnöke csendben elhunyt. Temetésén a Baráti Körünk sok tagja megjelent, az elnökségünk nevében feledhetetlen halottunk búcsúztatását László Tibor tartotta.
A beszédet itt olvashatják:
Tisztelt gyászoló, együtt érző Gyülekezet!

Több oka van annak, hogy nekem jutott a feladat, hogy elköszönjek Szűcs Józseftől:
– az édesapámmal egyidős kortárstól,
– a gyülekezeti tagtól,
– feleségem betegétől,
– és nem utolsó sorban, mint a Honvédség és Társadalom Baráti Kör alapító tagjától…

Lelkipásztorként egy bibliai gondolattal érzékeltetem azt, hogy mit jelent a barátság?

János 15:14-16

 • 14 Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.
 • 15 Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az õ ura; titeket pedig barátaimnak mondtalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
 • 16 Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.”

Egy Baráti Kör tagjai lehetünk a felolvasottak szerint:

– Nem emberi mesterkedés vagy ügyeskedés mondatja tehát velem, hogy Jézus barátai vagytok, hanem nyilván maga a Szentírás üzeni most ezt nékünk.

– Én magamtól nem is mernék senkiről ilyen nagyot mondani, hogy Jézus barátja, magamról se, – de most nem is arról van szó, hogy mi mit tartunk önmagunkról, vagy egymásról, hanem arról, hogy mit mond Jézus?

Az Úr Jézus, nekünk, tehát – a részvétét kifejező gyülekezet tagjainak – ezt mondja:

“Ti az én barátaim vagytok!”

Gyászoló Gyülekezet!

– Együtt vagyunk, hogy emlékezzünk és elbúcsúzzunk attól, aki életünk részét képezve, hozzánk tartozott.

Előttünk ez urna, jelzésértékű: Szűcs József élt 95 évet.

A hír, a gyász megdöbbentő mindig, az elhunyt életkorától függetlenül.

Ilyenkor érezzük, hogy az emberi test mennyire romlandó, milyen sok megpróbáltatást kell, hogy elhordozzon.

A Megboldogult halála érzékelteti velünk az idő múlását.

Sok személyes szál köti össze a jelenlevőket, – közösségi élmények és személyes szálak.

Így látjuk őt:

 • Szűcs József e református gyülekezet tagja volt.
 • Közismert és köztiszteletben álló, közösségekért dolgozó férfi, aki átélte a háború borzalmait és személyes tapasztalatait kész volt megosztani másokkal is.
 • A közösségi munkában való részvételének fontos színtere volt a HTBK, melynek alapító tagja volt.
 • Részvételével, közvetlen hangvételével a Baráti Kör meghatározó személyisége volt.
 • Egy évtizeden keresztül segítette a Baráti Kör munkáját azzal is, hogy a Felügyelő Bizottság elnökeként őrizte és vigyázta, jó tanácsaival segítette a szakszerű és szabályszerű működését e szervezetnek:
 • Tette pedig mindezt olyan jó szándékkal, ami nélkül a Baráti Körben a személyes kapcsolatokat nem lehetett volna jobban erősíteni.
 • Életkorával járó életbölcsessége és tapasztalatai mindenkor megadták és megmutatták számára azt az utat, ami célszerű és hatékony volt abban, hogy célt érjen.
 • Valakihez, valakikhez való tartozását jól példázzák Jézus gondolatai,

a János evangéliuma 15 részében:

 • 14 “Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek […]
 • 16 Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.”

 

Bonyolult és személyes szálak fűzik össze a Baráti Kör tagjait, – mint ahogy a tanítványokat is egymáshoz. Sokféle érzés, megannyi tapasztalás köti vagy bontja a szálakat.

– A Baráti Kör akkor marad „baráti”, ha abban,- bármely irányból is jött valaki – , a megelőlegző bizalom, a feltétlen jószándékban való hit, képes tettekben kifejeződni.

– Kell egy szellemiség, egy egybekovácsoló erő, ami képes kapcsolódni az egyéni gondolatokkal és tetterővel.

– Kell egy határozott világkép, melyet a személyes tapasztalások erősítenek meggyőződéssé, mert csak így lehet kapcsolatot tartani Istennel és embertársakkal.

A „Ti az én barátaim vagytok!” Kijelentés, annak a szándéknak a kifejezése, amely nélkül eleve sikertelenségre lenne ítélve minden kapcsolat.

Bizalom és hit kell hozzá. Ez határozza meg életünk megannyi kapcsolatát, ahogy e földön Szűcs József életét hitvesével, gyermekével, és Baráti Kör tagokkal is…jellemezte.

Életünk végére fordul a kocka.

– Előbbre az volt a fontos, hogy milyen kapcsolatokkal, kapcsolati tőkével rendelkezünk, – utóbb pedig az, hogy az Örök Honban milyen lelkülettel várnak bennünket?

– Ahogy e földi életből átérünk a Mennyei Honba, úgy kell egyre inkább éreznünk azt, hogy minden, ami az anyagi világhoz köt bennünket elszakad, s mindaz, ami „lelki szálakkal” köt össze minket az megmarad.

Az ilyen igazi baráti kötelék az emlékezés és a tiszteletadás gondolataiban válik maradandóvá a hátramaradottak életében e földi világában, – de ennél erősebb kötelékként szövődik a jövendő örök hazában.

Két kérdésre kell válaszolnunk igennel:

 • Van-e barátunk e földön? – és
 • Van-e barátunk az örökkévalóságban?

Dr. Gyuricza Béla vezérezredes úr emlékét éppúgy őrzi Baráti Körünk és a Város -és katonatársadalom tagjai, mint mindazon tagjai emlékét, amik egésszé tették az immár személyükben megfogyatkozó Baráti Kör közösségét.

Vigasztaljon bennünket a felolvasott ígéret, Jézus szavai:

„Ti az én barátaim vagytok!”

Rábízzuk a megpihentet ennek az ígéretnek a reménységével,

Arra, aki gondviselőnk és megváltója életünknek, Aki a halálból az életre hív és ígérete egy teljesebb életnek!

Szűcs József barátunk, nyugodj békében!